Condicions Generals De Reserva

JEAN LEON, SLU, (en endavant, JEAN LEON): 

 • Domicili: Chateau Leon, s/n, 08755 Torrelavit, Barcelona. 
 • Correu electrònic de contacte: dataprotect@jeanleon.com 
 • Número d’identificació fiscal (NIF): B08271454. 
 • Inscripció al Registre Mercantil: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom  29.429, foli 24, fulla B-71054. 

Aquestes condicions regeixen exclusivament la reserva d’entrades per a les visites  enoturístiques al Centre de Visites de Chateau Leon, s/n, en Torrelavit (Barcelona), a  través del lloc web www.jeanleon.com . Les entrades per a les visites enoturístiques estan  reservades a particulars. 

Per procedir a la reserva d’entrades, heu de ser major d’edat i disposar de la capacitat  legal necessària per contractar el producte ofert. 

Us comprometeu a no fer reserves mitjançant l’ús no autoritzat de qualsevol robot o altre  dispositiu automatitzat o qualsevol altra activitat il·lícita o no autoritzada. JEAN LEON es  reserva el dret a anul·lar qualsevol operació que sospiti raonablement que s’ha fet  incomplint aquestes disposicions, sense avisar-vos prèviament, i totes i qualsevol de les  entrades adquirides per mitjà d’aquesta operació esmentada seran nul·les. 

Les dades que voluntàriament faciliteu han de ser veraces i completes. En cas que no  ho siguin, JEAN LEON està facultada per cancel·lar la reserva, sense mitjançar  indemnització o compensació de cap mena al vostre favor.

 1. Àmbit objectiu i subjectiu d’aquestes condicions generals.
  A les condicions particulars de cada activitat cal preveure: 

  • Què inclou l’activitat. 
  • Situacions especials que afectin els menors d’edat i les persones amb  discapacitat. 
  • Horaris i lloc. 
  • Idiomes de l’activitat. 
 2.  Preu. 

Els preus de les entrades s’expressen en euros amb tots els impostos inclosos; no  s’inclouen les despeses d’impressió, l’import de les quals haureu d’assumir, si escau. 

JEAN LEON es reserva el dret a modificar els preus en tot moment, però les entrades  s’han de facturar d’acord amb les tarifes vigents en el moment en què es registri la  compra. 

 1. Condicions de compra 

Les dades facilitades són objecte de confirmació i s’han de confirmar abans de la  realització del pagament. 

JEAN LEON es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol reserva d’un usuari amb  el qual mantingui un litigi respecte al pagament d’una compra anterior.

JEAN LEON es compromet a acceptar la vostra reserva d’acord amb els termes de les  condicions generals de venda aquí exposades. 

Declareu que coneixeu i accepteu aquestes condicions abans de confirmar la vostra  reserva. La confirmació d’una reserva implica, per tant, l’acceptació d’aquestes  condicions. 

 1. Disponibilitat. 

Les nostres ofertes d’entrades i preus són vàlides mentre s’exposin al lloc web, i sempre  en funció de la disponibilitat. 

Dins d’aquest marc, es faciliten indicacions sobre la disponibilitat de les entrades en el  moment en què es processa cada reserva, si bé es poden produir de manera  excepcional errors o modificacions. 

  •  Cancel·lació.

Una vegada feta la reserva i en el cas que cancel·leu la visita, són aplicables les  condicions específiques previstes per a cada activitat. 

En el cas que JEAN LEON cancel·li la visita, se us oferirà la devolució del preu de venda  de l’entrada, al qual es descomptarà les despeses de gestió de la devolució en funció  de cada activitat, o la possibilitat de fixar l’activitat un altre dia, segons disponibilitat de  JEAN LEON. En aquests supòsits, JEAN LEON us contactarà per telèfon o per correu  electrònic. 

En el cas que, d’acord amb el que es preveu a les condicions específiques per a cada  activitat, opteu per la devolució del preu de venda del producte, rebreu la devolució  de l’import en un termini màxim de 14 (catorze) dies naturals, a comptar a partir de la  data en què JEAN LEON rebi la vostra comunicació per escrit en què confirmeu la  devolució del producte. 

Per fer efectiva una devolució, us heu de posar en contacte amb nosaltres mitjançant  el telèfon 93 817 76 90 o el correu electrònic visitas@jeanleon.com . JEAN LEON no  accepta cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

  • Devolució.

Una vegada adquirida l’entrada no es canvia per cal altra ni es torna l’import.

 1. Pagament.
  • Modalitat de pagament. 

El pagament de les compres s’efectua mitjançant targeta de pagament. Acceptem les  targetes de crèdit següents: Visa, Eurocard i Mastercard. 

A cada activitat s’estableix la modalitat de pagament, que pot ser en línia i/o per  transferència bancària i/o el dia de la visita. 

Si el pagament de l’activitat es pot fer en línia, el càrrec s’efectua al compte de l’usuari  en un termini màxim de 4 (quatre) dies a partir de la data de la reserva, que es considera  efectiva després de la confirmació de l’acord entre els centres de pagament. 

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d’un estricte marc de  confidencialitat i xifrat mitjançant el protocol SSL.

Si és el cas, en el moment en què premeu el botó "Validar", durant la confirmació de la  reserva, el nostre banc verifica la validesa del número de la vostra targeta de crèdit i  comprova que no està bloquejada. 

JEAN LEON no té en cap cas accés a les vostres dades bancàries ni les desa als seus  servidors. 

Per aquest motiu, les heu de facilitar de nou cada vegada que feu una nova transacció  al nostre lloc web. 

D’aquesta manera, obteniu una doble protecció contra abusos i fraus.

  • Pagament segur. De conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, us  informem que JEAN LEON verifica la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització  d’un pagament. Aquest procés forma part de la nostra lluita contra el frau en les modalitats de pagament  per Internet i per protegir el conjunt dels consumidors. 

   JEAN LEON ha dissenyat un procés de verificació amb l’objectiu d’impedir la utilització  fraudulenta de les dades bancàries dels nostres clients. En l’àmbit d’aquest procés, JEAN  LEON es reserva el dret de sol·licitar als seus clients la tramesa (per fax o correu postal)  d’una còpia de ambdues cares del seu document nacional d’identitat, com també  d’un justificant del seu domicili de menys de tres mesos d’antiguitat. No es pot fer cap  reserva abans de la recepció i la comprovació d’aquests documents. Els documents  sol·licitats s’han d’enviar en un termini de 6 (sis) dies hàbils. 

   JEAN LEON es reserva el dret d’efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els  documents esmentats amb anterioritat, o si aquests no són vàlids. 

 1. Impressió de les entrades.

JEAN LEON es reserva el dret d’admissió a les seves instal·lacions. Si és aquest el cas, se  us ha de tornar el preu de venda de l’entrada d’acord amb el que s’estableix en  aquestes condicions. 

Si és necessari, heu d’imprimir les entrades. 

Quan rebeu les entrades, deseu-les en un lloc segur. JEAN LEON no assumeix cap  responsabilitat per qualsevol entrada perduda o robada. 

En fer la reserva, es pot limitar el nombre de reserves que podeu comprar a un nombre  concret per cada visita. Aquest nombre s’inclou a la primera pàgina de la reserva i es  verifica en cada operació. Aquesta política està en vigor per prevenir pràctiques injustes  en la reserva d’entrades. Les entrades es poden limitar a un nombre màxim per persona  i/o per targeta de crèdit. Ens reservem el dret d’anul·lar les entrades adquirides que  excedeixin d’aquest nombre sense avís previ. 

Es poden oferir entrades amb determinades limitacions quant a l’accés o la utilització,  com ara, per exemple, edat mínima d’accés. Si és així, s’ha de publicar aquesta  limitació al nostre web o se us ha de comunicar d’una altra manera abans o en el  moment de reservar les entrades. És la vostra responsabilitat assegurar-vos que llegiu  totes les comunicacions publicades al nostre web. 

No podeu revendre o cedir les vostres entrades. Qualsevol revenda o cessió (o intent de  revenda o cessió) d’una entrada és motiu de confiscació o anul·lació d’aquesta  entrada, sense dret a devolució o cap altra indemnització.

 1. Modificacions.

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent a la data de la darrera  actualització. JEAN LEON es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la  informació d’aquest lloc web. 

No es pot alterar, canviar, modificar o adaptar aquest lloc web. Tanmateix, JEAN LEON es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment, tots els canvis i modificacions que  consideri convenients, i pot fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís  previ, pel que fa a la disponibilitat dels seus productes i campanyes. 

JEAN LEON es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions, com també  les condicions i termes d’ús d’aquest lloc web. Qualsevol modificació d’aquests, s’ha  d’anunciar convenientment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions  d’ús és efectiva des del moment de la seva publicació en aquest lloc web. 

 1. Protecció de dades personals.

Us informem que, de conformitat amb la normativa actual de protecció de dades i el  Reglament europeu de protecció de dades, les dades personals introduïdes a través de  la secció corresponent del lloc web www.jeanleon.com , així com les que, si escau,  pugueu facilitar en el futur en el marc de la vostra relació amb aquesta entitat, seran  tractades per JEAN LEON, que és el responsable del tractament, per a les finalitats  següents: 

  • Gestionar la vostra visita, taller, tast o activitat a les nostres instal·lacions. - Gestionar la vostra factura per al compliment de les obligacions fiscals. 
  • Així mateix, us podem trametre comunicacions sobre els nostres productes i  serveis, tant per mitjans escrits com electrònics, sempre que així ho hàgiu  autoritzat mitjançant la casella corresponent. 

La legitimació d’aquest tractament es basa en el vostre consentiment. 

Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del  tractament i portabilitat de les vostres dades, com també per revocar el consentiment  prestat per a la tramesa de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament  de les vostres dades personals, us podeu adreçar per escrit a Chateau Leon, s/n, 08755  Torrelavit (Barcelona) o mitjançant correu electrònic, amb la referència “Dades  personals”, a l’adreça dataprotect@jeanleon.com , en ambdós casos cal adjuntar-hi  una fotocòpia del DNI o del passaport. 

A més a més, en cada tramesa informativa sobre els nostres productes i serveis,  inclourem un enllaç o adreça electrònica vàlida habilitada perquè us pugueu donar de  baixa d’aquestes comunicacions. 

Podeu acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de l’enllaç  www.aepd.es. 

Si desitgeu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter  personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l’enllaç següent: Política  de privacitat - Jean Leon .

 1. Deures de les parts. 
  • 9.1. Deures de l’usuari.

Durant l’activitat, l’usuari s’obliga a: 

   • Presentar l’entrada adjunta a aquesta reserva el dia de l’activitat. - Pagar el preu de l’activitat abans del seu inici. 
   • Respectar en tot moment les regles de bona convivència. 
   • Comunicar qualsevol anomalia, dany o situació. 
   • Complir les normes generals de seguretat. 
   • No entrar animals al recinte en què es fa l’activitat.
  • 9.2. Deures de JEAN LEON.

JEAN LEON s'obliga a: 

   • Desenvolupar l’activitat d’acord amb la proposta presentada a l’usuari, com ara  la data, el lloc i l’idioma. 
   • Mantenir les instal·lacions en què es fa l’activitat en un estat d’higiene adequat.
   •  Informar els usuaris sobre els aspectes que cal tenir en compte pel que fa a la  seguretat.
 1. Navegació, accés i seguretat.

L’accés i la navegació en aquest lloc web significa acceptar i conèixer els advertiments  legals, les condicions i els termes d’ús que hi conté. JEAN LEON duu a terme els màxims  esforços perquè la navegació es faci en les millors condicions i evitar els perjudicis de  qualsevol tipus que es puguin ocasionar durant la navegació. 

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (Explorer,  Chrome, Firefox, Safari, Opera). 

JEAN LEON no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es puguin  ocasionar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o de versions diferents dels  navegadors per als quals ha estat dissenyat aquest lloc web. L’accés a aquest lloc web  es fa en un entorn no segur, per la qual cosa la informació es transmet de manera no  xifrada. 

JEAN LEON no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web sigui  ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc no es responsabilitza ni garanteix que  el contingut o programari a què es pugui accedir a través d’aquest lloc web estigui lliure  d’error o no causi un dany. En cap cas JEAN LEON és responsable per les pèrdues, danys  o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés al lloc web i pel seu ús, entre els  quals s’inclouen, però no es limiten a aquests, els ocasionats als sistemes informàtics o els  provocats per la introducció de virus. JEAN LEON no es fa responsable dels danys que es  puguin ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web.

 1. Propietat intel·lectual.

Tota la informació continguda en aquest lloc web de JEAN LEON, així com el seu disseny  gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor i altres drets de protecció  recollits al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de  la Llei de propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a JEAN LEON o  a empreses del grup, o atercers que han autoritzat la seva inclusió al lloc web. Per tant,  queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o  comunicació pública, com també qualsevol tipus de cessió de tot o de part del 

contingut d’aquest lloc i, en general, de qualsevol objecte que, d’acord amb la  legislació vigent, sigui protegible per les normes de la propietat intel·lectual. 

Tot el contingut d’aquest lloc web i tot el contingut disponible a través dels serveis  prestats, incloent-hi dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions,  programari, música, so i altres arxius, com també la seva selecció i disposició (el  “contingut”) són propietat exclusiva de JEAN LEON, o dels seus llicenciadors, amb tots  els drets reservats. Cap part del contingut del lloc web pot ser modificada, copiada,  distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada,  publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o  parcialment, sense el consentiment previ per escrit de JEAN LEON. Sempre que l’usuari  estigui legitimat per utilitzar el lloc web, JEAN LEON atorga una llicència limitada per  utilitzar el lloc web, accedir al lloc web i al seu contingut i per descarregar legítimament  i només per a ús personal i no comercial el contingut del lloc web, sempre que es  mantinguin intactes tots els advertiments sobre drets d’autor i propietat intel·lectual. No  es pot carregar o republicar contingut del lloc web en cap lloc d’Internet, intranet o  extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del  contingut del lloc web està estrictament prohibit. 

 1. Marques registrades.

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de JEAN  LEON i/o altres empreses del grup al que pertany JEAN LEON. Es prohibeix expressament  la utilització, sense consentiment previ, de qualsevol element de JEAN LEON que sigui  objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a la propietat industrial.  Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments,  denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a JEAN  LEON sense el permís escrit de JEAN LEON o de la tercera empresa. 

 1. Accions judicials.

EAN LEON i/o altres empreses del grup al que pertanyJEAN LEON es reserven la  possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin  o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 1. Dret aplicable i jurisdicció.

Les condicions generales de venda i la política de privacitat aquí exposades estan  subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o  validesa d’aquestes condicions generals de venda, tenen competència els jutjats i  tribunals de Barcelona.