Avís Legal

Avís legal i condicions generals d'ús de la pàgina web

1. Titularitat del lloc web

Denominació social
JEAN LEON, SLU (en endavant, JEAN LEON)
Domicili físic
Chateau Leon, s/n, 08775 Torrelavit, Barcelona
Correu electrònic de contacte
dataprotect@jeanleon.es
Número d’identificació fiscal (NIF) 
B-08271454
Dades registrals

Registre Mercantil de Barcelona, tom 29.429, foli 24, full B-71054 i inscripció 1a.

Aquestes condicions generals d’utilització del lloc web, juntament amb les condicions particulars que es puguin establir, tenen per finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta JEAN LEON i la regulació de l’ús del lloc web.

La navegació i la utilització dels serveis del lloc web signifiquen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap mena, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació, si n’hi ha, i de qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de JEAN LEON.

JEAN LEON pot en tot moment i sense avís previ modificar aquestes condicions generals i les condicions particulars que s’hi incloguin mitjançant la publicació al lloc web de les modificacions esmentades per tal que els usuaris les coneguin prèviament. Qualsevol canvi que s’hi produeixi ha de ser comunicat a la pàgina principal del web durant un termini que s’entengui raonable.

2. Condicions generals d’utilització del lloc web

Accés al web i contrasenyes

Les dades dels usuaris obtingudes a través de la subscripció a aquest web estan protegides mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. En el cas que sigui revelada a tercers, l’usuari és responsable de l’ús que facin del servei aquests tercers. Així mateix, ha de notificar a JEAN LEON immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei del lloc web de què hagi tingut coneixement.

A Internet no existeix la seguretat absoluta, però JEAN LEON adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. Tot això d’acord amb el que s’estableix a la legislació espanyola de protecció de dades de caràcter personal.

JEAN LEON no es fa responsable respecte als usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a JEAN LEON, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens a JEAN LEON.

3. Política de protecció de dades de caràcter personal

3.1. Informació i finalitat

La resposta total o parcial als formularis d’aquest web és totalment voluntària i la no resposta no té conseqüències.

En compliment del que es disposa al Reglament general de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser d’aplicació en matèria de protecció de dades de caràcter personal, aquest tractament és legítim d’acord amb el vostre consentiment i les vostres dades no es cediran a tercers.

Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, com també per revocar el consentiment prestat per a la tramesa de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de dades personals, us podeu adreçar per escrit a Chateau Leon, s/n, 08775 Torrelavit (Barcelona) o mitjançant correu electrònic, amb la referència “Dades personals”, a l’adreça dataprotect@jeanleon.com, en ambdós casos cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.  

Si desitgeu ampliar la informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, accediu a la nostra política de privacitat a través de l’enllaç següent: https://www.jeanleon.com/ca/politica-de-privacitat/.

3.2. Consentiment de l’usuari i tramesa de comunicacions comercials per via electrònica (art. 22 de la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic)

Sempre que l’usuari ho sol·liciti expressament, JEAN LEON pot enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

L’usuari pot revocar, en qualsevol moment, el consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d’informacions publicitàries o promocionals. Per fer-ho, només cal que ho notifiqui a JEAN LEON mitjançant la tramesa d’un missatge a l’adreça de correu electrònic que s’indica a continuació: dataprotect@jeanleon.com en què s’indiqui clarament que NO DESITJA REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

4. Propietat industrial i intel·lectual. Política d’hiperenllaços

4.1. Tots els continguts inclosos al lloc web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de JEAN LEON o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat la seva inclusió al lloc web. Per tant, es prohibeix qualsevol reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació i qualsevol altra modalitat d’utilització, amb ànim de lucre o sense, d’aquests sense consentiment exprés de JEAN LEON a través de qualsevol mitjà incloent-hi Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

4.2. JEAN LEON no és responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es puguin derivar de la inclusió al lloc web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls al lloc web. Tampoc es fa responsable de les opinions i comentaris escrits pels usuaris als seus blogs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquests comentaris i opinions quan siguin contraris a la llei.

4.3. JEAN LEON pot utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de manera raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

4.4. En cap cas s’entén que l’accés i la navegació de l’usuari implica una autorització o que es fa renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret, en concret, d’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia expressa de JEAN LEON o dels titulars corresponents.

4.5. No obstant tot l’anterior, les persones que considerin infringits els seus drets de propietat intel·lectual o industrial per algun dels continguts d’aquest web poden denunciar aquests continguts mitjançant escrit adreçat a JEAN LEON, SLU, Chateau Leon, s/n, 08775 Torrelavit, Barcelona.

4.6. JEAN LEON pot posar a disposició de l’usuari hipervincles a webs titularitat de tercers, relacionats o no amb JEAN LEON. En cap cas JEAN LEON és responsable del contingut dels llocs web de destinació que s’estableixin per mitjà de vincles al lloc web, del seu funcionament o accessibilitat, del manteniment dels continguts, de la seva qualitat, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què puguin incórrer aquests llocs web.

4.7. JEAN LEON autoritza l’establiment de vincles al seu portal des de qualssevol altres llocs web. Els enllaços que s’hi estableixin sempre s’han de fer a la pàgina principal de JEAN LEON (o de les seves marques) o, si escau, a la pàgina que estableixi la mateixa JEAN LEON. Aquests enllaços únicament permeten l’accés al web, sense que el reprodueixin de cap forma, o creïn browser o border envirenment sobre aquest. Així mateix, no es poden fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquest web o els seus continguts, com tampoc en cap cas declarar que JEAN LEON ha autoritzat, supervisat o assumit l’enllaç.

4.8. Així mateix, a excepció dels signes que formin part del mateix enllaç, es prohibeix que el web que estableixi l’enllaç amb aquest web contingui cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a JEAN LEON.

Es prohibeix especialment la utilització de qualssevol marques, noms, noms comercials, rètols, eslògans, denominacions i altres signes distintius pertanyents a JEAN LEON a les keywords de cap lloc web aliè sense l’autorització prèvia expressa de JEAN LEON específicament per a això.

5. Responsabilitat de JEAN LEON

L’usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc web i dels seus serveis es fa sota la seva responsabilitat total.

En els apartats del web en què els usuaris puguin aportar continguts, JEAN LEON es reserva el dret de suprimir els continguts que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums.

JEAN LEON únicament respon dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de JEAN LEON.

Això no obstant, JEAN LEON declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

6. Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts del lloc web de manera diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de les accions que es detallen a continuació:

 a) Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums o l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts i permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública als continguts, si no és que es té l’autorització corresponent del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del lloc web per trametre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualssevol xarxes i mitjans telemàtics facilitats a través d’aquest web de manera il·lícita.

7. Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’usuari i el titular del lloc web es regeixen pel que es disposa a la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Això no obstant, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre’s voluntàriament a un fur, JEAN LEON i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de l’usuari.

8. Xarxes socials

L’usuari es pot adherir als grups que JEAN LEON té en diverses xarxes socials. L’usuari que es faci fan d’algun d’aquests grups accepta les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent, sense que sigui responsabilitat de JEAN LEON.